นโยบายของบริษัท ฯ ยึดหลักธรรมาภิบาล (GOOD GOVERNANCE) เป็นหลักการบริหารการจัดการที่ดี กล่าวคือ

1. เน้นความซื้อสัตย์ ยึดหลักการทำงานร่วมกับองค์กร, เพื่อนร่วมงาน, ลูกค้า บุคลากรในบริษัท ฯ จะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
2. เน้นความโปร่งใส นอกเหนือจากความซื่อสัตย์แล้ว จะต้องมีความโปร่งใสในการทำงาน สามารถทำการตรวจสอบได้
3. เน้นความมีคุณธรรม ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันต่อสังคม ไม่เอาเปรียบผู้ที่ด้อยกว่า ให้ความช่วยเหลือในทุกๆ ด้านทั้งต่อ เพื่อนร่วมงาน, ลูกค้า และสังคม
4. ยึดหลักนิติธรรม ยึดหลักกฏหมายในการบริหารขององค์กร
5. เน้นการมีส่วนร่วม (PARTICIPATION) ในทุก ๆ ด้าน ทั้งภายในองค์กร และนอกองค์กร

  - บริษัท ฯ เน้นนโยบายรูปแบบการทำงานเป็นทีมเวิร์ก
  - บริษัท ฯ เน้นนโยบายการกระจายอำนาจ ถือหลักการตามวิถีทางระบอบประชาธิปไตยโดยนำมาประยุกต์ใช้กับ การบริหารงานบุคลากรภายในองค์กร
  - เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ ความสามารถ ทักษะความชำนาญในการทำงาน มีการจัดส่งพนักงานฝ่ายต่าง ๆ เช่น ฝ่ายขาย/การตลาด, ฝ่ายบริการ, ฝ่ายบัญชีและคอมพิวเตอร์ เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน นอกจากนี้ ยังมีการนำเอาเทคโนโลยีด้านไอทีเข้ามาใช้ในองค์กร โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการบันทึกข้อมูลลูกค้าของบริษัท ฯ เพื่อ การตรวจสอบประวัติลูกค้า (เช่นเดียวกับการปฏิบัติของธนาคาร) เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาการจำหน่ายสินค้า พร้อม ทั้งมีการจัดบุคลากรออกเยี่ยมเยียนลูกค้า ดูแลให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด ให้คำปรึกษาในการผ่อนชำระโดยยึดหลักประนีประนอม จนได้รับรางวัลศูนย์บริการมาตรฐานดีเด่น (CSI) จากบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด