ฝ่ายขาย

Jane
ดารุณี อินทรชัย

พนักงานขาย/สต๊อก

Jane
ธรรมศักดิ์ จุ้งลก

พนักงานขาย/กิจกรรม

ศูนย์บริการ

Jane
ศานติ ม่วงทอง

อะไหล่่และบริการ

ฝ่ายอะไหล่

Jane
อังคาร แสงนิรัตน์

อะไหล่

Jane
อุทัย แสงวิสุทธิ์

หัวหน้าฝ่ายอะไหล่

ฝ่ายบัญชี

Jane
วัชรี ชูทอง

ผู้ช่วยหัวหน้าบัญชี

Jane
วารุณี เมืองพูล

ฝ่ายบัญชี

Jane
สุนิสา ขวัญนิมิตร

ฝ่ายบัญชี

บัญชีเร่งรัดหนี้สิน

Jane
เอมอร ซุ่นสั้น

หัวหน้าแผนกบัญชีเร่งรัดหนี้สิน

Jane
ศรีสุดา ไหมทอง

บัญชีเร่งรัดหนี้สิน

ทะเบียน

Jane
เอมอร เอียดจุ้ย

หัวหน้าแผนกทะเบียนและประกัน

Jane
กมลรัตน์ อมระวงศ์

ทะเบียน

แม่บ้าน

Jane
ชาลี หลงละเลิง

แม่บ้าน

สำนักงานใหญ่

Jane
ณัฐธินี บุญสนอง

ฝ่ายบัญชี

Jane
นภาวรรณ โยชุม

ฝ่ายบัญชี

Jane
สมนึก แสงแก้ว

ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ

Jane
นลินี แก่นจันทร์

ฝ่ายบัญชีอะไหล่

Jane
นาถยา แจ้งทวี

ฝ่ายบัญชี

Jane
ประภาพรรณ ชูช่วย

แม่บ้าน

Jane
ปิยนุช บัวชู

ฝ่ายบัญชี

Jane
ภัทรา เมฆขลา

อะไหล่

Jane
มะลิวัลย์ ชุมทอง

ฝ่ายบัญชี

Jane
มาลี รักเป็นไทย

ฝ่ายบัญชี

Jane
ยุพิน จิตรหลัง

พนักงานขาย

Jane
ระวิวรรณ สุวรรณโณ

ฝ่ายอะไหล่

Jane
ฤทธิณรงค์ ประจวบไพบูลย์

กรรมการบริหารฝ่ายบริการและกิจกรรม

Jane
ฤทัยรัตน์ เพ็งแก้ว

ฝ่ายอะไหล่

ห้วยยอด

Jane
ณัฐพล เพชรหิน

ช่างบริการ

ช่างบริการ

Jane
สมจิตร สุดสังข์

ช่างบริการ