คณะผู้บริหาร

อนงค์ แก้วละเอียด

กรรมการบริหารการเงิน

Jane
พนาวรรณ พรหมฤทธิ์<

กรรมการบริหารฝ่ายบุคคล และประกันสังคม

Jane
สุภาภรณ์ นาศรี<

กรรมการบริหารการขาย และกิจกรรม

Jane
นนท์ทยา ลีลาชุติพงศ์<

รองกรรมการผู้จัดการ

Jane
กรณ์เลิศ ลีลาชุติพงศ์<

รองกรรมการผู้จัดการ

Jane
หทัยพัชร์ เป้าทองรุจิโรจน์<

รองกรรมการผู้จัดการ

Jane
วรรณี ลีลาชุติพงศ์<

รองกรรมการผู้จัดการ

Jane
นภาพรรณ นวลแก้ว<

กรรมการบริหารฝ่ายบัญชี

Jane
สาคร แซ่เฮง<

กรรมการบริหารฝ่ายบริการ

Jane
ทรงสิน ลีลาชุติพงศ์<

กรรมการผู้จัดการ