บริษัท บริษัท
     หน้าหลัก
 
 ประวัติบริษัท
 พันธกิจ
 ติดต่อสอบถาม
 ประเภทธุรกิจ
 คณะผู้บริหาร
 พนักงานบริษัท
 ผู้ดูแลระบบ
 
   สำนักงานใหญ่
   สาขาห้วยยอด
   สาขาย่านตาขาว
   สาขากันตัง
   สาขาวังวิเศษ
   สาขาศูนย์รถมือสอง
   สาขาสิเกา
   สาขาเขาวิเศษ
   สาขานาโยง
   สาขาย่อยพระราม 6
 ลงชื่อเข้าใช้งาน
ชื่อผู้ใช้ระบบ:
รหัสผ่าน:
 

จำนวนผู้เข้าชมล่าสุด

Start 02/09/54
.

>> พันธกิจ

       นโยบายของบริษัท ฯ ยึดหลักธรรมาภิบาล (GOOD GOVERNANCE) เป็นหลักการบริหารการจัดการที่ดี กล่าวคือ
        

       1. เน้นความซื้อสัตย์ ยึดหลักการทำงานร่วมกับองค์กร, เพื่อนร่วมงาน, ลูกค้า บุคลากรในบริษัท ฯ จะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่

       2. เน้นความโปร่งใส     นอกเหนือจากความซื่อสัตย์แล้ว     จะต้องมีความโปร่งใสในการทำงาน
สามารถทำการตรวจสอบได้

      3. เน้นความมีคุณธรรม ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันต่อสังคม ไม่เอาเปรียบผู้ที่ด้อยกว่า ให้ความช่วยเหลือในทุกๆ ด้านทั้งต่อ
เพื่อนร่วมงาน, ลูกค้า และสังคม

      4. ยึดหลักนิติธรรม ยึดหลักกฏหมายในการบริหารขององค์กร

      5. เน้นการมีส่วนร่วม (PARTICIPATION) ในทุก ๆ ด้าน ทั้งภายในองค์กร และนอกองค์กร

            - บริษัท ฯ เน้นนโยบายรูปแบบการทำงานเป็นทีมเวิร์ก
            - บริษัท ฯ เน้นนโยบายการกระจายอำนาจ ถือหลักการตามวิถีทางระบอบประชาธิปไตยโดยนำมาประยุกต์ใช้กับ
การบริหารงานบุคลากรภายในองค์กร
            - เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ ความสามารถ ทักษะความชำนาญในการทำงาน มีการจัดส่งพนักงานฝ่ายต่าง ๆ เช่น
ฝ่ายขาย/การตลาด, ฝ่ายบริการ, ฝ่ายบัญชีและคอมพิวเตอร์ เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน  นอกจากนี้
ยังมีการนำเอาเทคโนโลยีด้านไอทีเข้ามาใช้ในองค์กร   โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการบันทึกข้อมูลลูกค้าของบริษัท ฯ เพื่อ
การตรวจสอบประวัติลูกค้า (เช่นเดียวกับการปฏิบัติของธนาคาร) เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาการจำหน่ายสินค้า พร้อม
ทั้งมีการจัดบุคลากรออกเยี่ยมเยียนลูกค้า ดูแลให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด ให้คำปรึกษาในการผ่อนชำระโดยยึดหลักประนีประนอม
จนได้รับรางวัลศูนย์บริการมาตรฐานดีเด่น (CSI) จากบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด